अधिकारक्षेत्र


JURISDICTION - RAILWAY K.M NO.

Mumbai Route (UP)

Pune to Palasdari - 192 /00 to 102/10

Pune to Solapur Route

Pune to Loni - 192 / 00 TO 208 /10

Pune to Miraj Route

Pune to Neera - 01 /00 TO 85 /10पुणे ते मुंबई मार्ग

लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
पुणे लोहमार्ग स्टेशन
शिवाजीनगर
खडकी
दापोडी
कासारवाडी
पिंपरी
चिंचवड
आकुर्डी
चिंचवड
आकुर्डी
देहुरोड
बेगडेवाडी
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
घोरावाडी
तळेगाव
वडगाव
कान्हेफाटा
कामशेत
मळवली
लोणावळा
खंडाळा
मंकी हिल--
नागनाथ--
जामरुंज--
पळसधरी

पुणे ते सोलापूर मार्ग

लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
हडपसर
मांजरी
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
लोनी

लोणी ते मिरज मार्ग

लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
घोरपडी
सासवड
फुरसुंगी
आळंदी
शिंदवणे
आंबळे
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
राजेवाडी
जेजुरी
दौंडज
वालाजा
निरा--
जवळची रुग्णालये संपर्क क्रमांक
ससून रुग्णालय पुणे२६१२८०००-२६१२०१६१
मध्य रेल्वे रुग्णालय पुणे०२०-२६१३४९३/०२०-२६८१३२८३
वाय.सी.एम.रुग्णालय पिंपरी०२०-२७१००१११
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जेजुरी ९५२११५/२५२११५२
जवळची रुग्णालये संपर्क क्रमांक
प्राथमिक शासकीय रुग्णालय निरा९५२११५/२४२५३३
तळेगाव सार्वजनिक रुग्णालय०२०-२२२५५५
लोणावळा पालिका रुग्णालय०२०-२५२११४/२७८८९९
प्राथमिक आरोग्य केंद्र खंडाळा९८२२६७५५८४
मुलांचे घर संपर्क क्रमांक
भोसरी पोलीस ठाणे, कासारवाडी लोहमार्ग स्थानक, प्रियदर्शनी शिशु विहार भोसरी०२०-२६०५५३३०
हडपसर पोलीस ठाणे, सासवड लोहमार्ग अरुण आश्रम शिशु विहार सासवड, वडकी नाला पुणे९८५०५२४४९९
आळंदी पोलीस ठाणे पुणे ग्रामीण, पुणे लोहमार्ग स्थानक रेणुका शिशु विहार, आळंदी गाव पुणे९७६२५०४८२३
डेक्कन पोलीस ठाणे पुणे, शिवाजी नगर लोहमार्ग स्थानक, बाल गृह पुणे शिवाजी नगर पुणे०२०-२५५३५३३४
बंडगार्डन पोलीस ठाणे, निरीक्षण कक्ष नाना पेठ, पुणे०२०-२६३५२२७८
बंडगार्डन पोलीस ठाणे, सोपास शिशु विहार, ससून रोड, पुणे०२०-२६१२८२१९
येरवडा पोलीस ठाणे , प्रीत मंदिर, शिशु विहार९८२२४७७२५२
बेगर होम संपर्क क्रमांक
येरवडा पोलीस ठाणे, भिक्षेकरी सुधार गृह,फुले नगर, येरवडा, पुणे०२०-२०२६५५५७
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
उरळी लोहमार्ग स्थानक
यवत लोहमार्ग स्थानक
खुटबाव लोहमार्ग स्थानक (ध्वज)
केडगांव लोहमार्ग स्थानक
कडेठाण लोहमार्ग स्थानक (फलक)
पाटस लोहमार्ग स्थानक
दौंड लोहमार्ग स्थानक
बोरीबेल लोहमार्ग स्थानक
मलठण लोहमार्ग स्थानक
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
भिगवण लोहमार्ग स्थानक
जिन्तिरा रोड लोहमार्ग स्थानक
पारेवाडी लोहमार्ग स्थानक
मालाड लोहमार्ग स्थानक (ध्वज)
सिरसाई लोहमार्ग स्थानक (ध्वज)
शिर्सुफळ लोहमार्ग स्थानक (ध्वज)
कट्फल लोहमार्ग स्थानक (ध्वज)
बारामती लोहमार्ग स्थानक
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव जवळची रुग्णालये पत्ता संपर्क क्रमांक
दौंड लोहमार्ग स्थानकउप-जिल्हा रुग्णालय दौंड अहमदनगर रोड दौंड०२११७/२६३७६५
पुणे लोहमार्ग स्थानकससून रुग्णालय पुणे पुणे स्थानक रोड पुणे
यवत लोहमार्ग स्थानक प्राथमिक आरिग्य केंद्र यवत पुणे-सोलापूर रोड यवत९४२३५०५९८३
भिगवण लोहमार्ग स्थानकप्राथमिक आरिग्य केंद्र भिगवणभिगवण जवळ पोलीस चौकी भिगवण तालुका इंदापूर
जिन्तिरा रोड लोहमार्ग स्थानकनगर पारिदद रुग्णालय करमाळा जिल्हा सोलापूरजामखेड रोड, करमाळा जिल्हा सोलापूर
बारामती लोहमार्ग स्थानकग्रॅमिन रुग्णालय आरयूआय तालुका बारामतीआरयूआय तालुका बारामती०२११२/२४३६०२
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव जवळची रुग्णालये पत्ता संपर्क क्रमांक
बारामती लोहमार्ग स्थानकसिल्व्हर जुबली,रुग्णालय बारामतीभिगवण चौकी बारामती०२११२/२२२३०८
दौंड लोहमार्ग स्थानकजोजेशरी रुग्णालय दौंडशालीमार चौक दौंड०२११७/२६२२६५
दौंड लोहमार्ग स्थानकलोणकर रुग्णालय दौंडदौंड - कुरकुंभ रोड दौंड०२११७/२६२३५१
दौंड लोहमार्ग स्थानकपिरॅमिड रुग्णालय दौंडसहकार चौक रुग्णालय दौंड०२११७/२६५८७८
केडगांव लोहमार्ग स्थानकडॉ.थोरात रुग्णालय केडगाव तालुका दौंडहनुमान मंदिर रोड केडगाव तालुका दौंड०२११७/२२३२६६
यवत लोहमार्ग स्थानक डॉ. गांधी रुग्णालय यवत तालुका दौंडपुणे-सोलापूर रोड यवत-दौंड२७४१४१/९४२३२२४६६२
नाव पत्ता
साधक संस्थापानसरे वाशी दौंड
आविशी संस्थादौंड रोड, दौंड
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
काशी
श्रीगोंदा
बेल्वंडी
विसापुर
रांजणगांव
सारोळा
अकोळनेर
अहमदनगर
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
निंबळक
विळद
वांबोरी
राहुरी
टाकळिमिया
पढेगांव
निपाणी वडगाव
नाव पत्ता संपर्क क्रमांक
सिव्हिल रुग्णालयसिव्हिल रुग्णालय पत्रकार चौक नगर मनमाड रोड अहमदनगर०२४१-२४३१०१८
लोहमार्ग रुग्णालय अहमदनगरलोहमार्ग रुग्णालयाच्या मागे अहमदनगर लोहमार्ग स्थानक प्लॅटफॉर्म नंबर ०२ अहमदनगर५७५५०
श्रीगोंदा ग्रामीण रुग्णालयश्रीगोंदा ग्रामीण रुग्णालय तालुका श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर०२४८७-२२२५६९
आनंद ऋषी रुग्णालयसक्कर चौक, नगर-पुणे रोड अहमदनगर०२४१-२३२०४७४
पोलीस ठाणे जवळचे स्थानक नाव पत्ता संपर्क क्रमांक
कोतवाली पोलीस ठाणे अहमदनगर लोहमार्ग स्थानक बाळ गृह / निरीक्षण गृह झरेकर लेन, अमरधाम रोड, अहमदनगर ०२४१-२३४५२२९
कोतवाली पोलीस ठाणे अहमदनगर लोहमार्ग स्थानक यतीम खान बाळ गृह जुन्या कॉर्पोरेशन इमारती जवळ, सब जेल चौक अहमदनगर ९४२१८०२६०४
कोतवाली पोलीस ठाणे अहमदनगर लोहमार्ग स्थानक चाईल्ड लाईन चित्रा टॉकीजच्या समोर, गांधी मैदान अहमदनगर १०९८
०२४१-२३२७५९३
पोलीस ठाणे जवळचे स्थानक बेगर होम पत्ता संपर्क क्रमांक
श्रीगोंदा ग्रामीणश्रीगोंदा लोहमार्ग स्थानकघायपाटवाडीए/पी घायपाटवाडी तालुका जिल्हा अहमदनगर९४२२७३९४०७,९४२१५२०४७२
बेलवंडी ग्रामीणबेलवंडी लोहमार्ग स्थानकपिंपळगांव पिसाए/पी पिंपळगाव बेलवंडी तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर०२४८७-२५४२९३
बेलवंडी ग्रामीणबेलवंडी लोहमार्ग स्थानकचिंबालाए/पी चिंबाला बेलवंडी तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर९८२२०२४७८२
बेलवंडी ग्रामीणविसापुर लोहमार्ग स्थानकविसापुरए/पी विसापुर तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर०२४८७-२५४२४०
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
वाशिंबे
पोफळज
जेऊर
भाळवणी
केम
धवळास
कुर्डुवाडी
वडसिंगे
माढा
वाकाव
अनगर
मलिकपेठ
मोहोळ
जत रोड
वासुद
सांगोला
बोहाळी
पंढरपूर
आष्टी
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
बाभूळगाव
मोडलिंब
पडसाळी
लऊळ
चिणखील
म्हैसगाव
बारशी
कुसळंब
पांगरी
उस्मानाबाद
येडशी
कळंब रोड
ढोकी
थेर
पळसप
मुरुड
औसा रोड
हरंगुळ
लातूर
नाव पत्ता संपर्क क्रमांक
ग्रामीण रुग्णालय कुर्डुवाडीKURDUWADI TAL. MADHA DIST.SOLAPUR02183/223257
लोहमार्ग रुग्णालय कुर्डुवाडीKURDUWADI TAL. MADHA DIST.SOLAPUR02183/223332
PRATHAMIK AROGYA KENDRA JEURJEUR TAL. KARAMALA DIST.SOLAPUR02182/242176
PRATHAMIK AROGYA KENDRA SANGOLASANGOLA TAL. SANGOLA DIST.SOLAPUR02187/220259
PRATHAMIK AROGYAKENDRA MODLIMBMODLIMB TAL.MADHA DIST SOLAPUR02183/230550
SUB-DIST HOSPITAL PANDHARPURPANDHARPUR TAL. PANDHARPUR DIST.SOLAPUR02186/223181
JAWAHARLAL RUGNALAYA BARSHIBARSHI TAL.BARSHI DIST.SOLAPUR02184/222316
CIVIL HOSPITAL OSMANABADOSMANABAD DIST.OSMANABAD02472/226927
SARVASAMANYA JILHA SHALYA CHIKITSALAY LATURLATUR DIST.LATUR02382/242199
जवळचे स्थानक नाव पत्ता संपर्क क्रमांक
PANDHARPUR RAILWAYNAVARANGE BALAKASHRAM PANDHARPURPANDHARPUR TAL.PANDHARPUR DIST.SOLAPUR02186/223022
LATUR RAILWAYSHISHUSADAN LATURLATUR DIST.LATUR
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
Solapur5
Tikekarwadi2
Hotgi2
Tilathi2
akalkot2
Boroti2
Nagansur2
Dudni2
Tadwal1
Bale2
Pakni2
Mundewadi2
नाव पत्ता
Ashwini HospitalUttar Sadar Bajar, Sadar Bajar police chowky samor, Solapur
Civil HospitalSolapur Dist. Cort samor, Solapur
Railway Hospital45 railway Line, Solapur
Yshodhara HospitalBegam Peth, Solapur
पोलीस ठाणे जवळचे स्थानक नाव पत्ता
Sadar Bazar police Station SolapurSolaour railwayBalak Sudhar GrahUttar Sadar Bajar, Aswini Hospital road, Solapur
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
Kholapur Railway Station3
Gandhinagar Railway Station2
Rukadi Railway Station2
Hatkangale Railway Station2
Jayshinghpur Railway Station2
Miraj Railway Station6
Sangli Railway Station3
Nandre Railway Station1
Bhilawadi Railway Station2
kiloskararwadi Railway Station2
Takari Railway Station1
Bhawaninager Railway Station1
Shinoli Railway Station 1
Karad Railway Station 3
Shirvade Railway Station 1
Masur Railway Station 1
Targaon Railway Station 1
Shinoli Railway Station 1
Karad Railway Station 3
Shirvade Railway Station 1
Shinoli Railway Station 1
Shinoli Railway Station 1
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव प्लॅटफॉर्मची संख्या
Shinoli Railway Station 1
Karad Railway Station 3
Shirvade Railway Station 1
Masur Railway Station 1
Targaon Railway Station 1
Rahimatpur Railway Station 1
Koregoan Railway Station 2
Satara Railway Station 3
JarendeShor Railway Station 1
Palshi Railway Station 1
Watar Railway Station 1
Salpa Railway Station 1
lonad Railway Station 2
Vijaynagar Railway Station 1
Bolwad Railway Station 1
Aarag Railway Station 2
Belanki Railway Station 1
Salgare Railway Station 2
Kavtemahakal Railway Station 2
Langarpet Railway Station 1
Dahalgaon Railway Station 2
Gulanwanchi Railway Station 1
नाव पत्ता संपर्क क्रमांक
C.P.R. Hospitals KOLHAPUR 0231&264435
Savitribai Phule Hospitals KOLHAPUR 0231&264162
Panchganga Hospitals KOLHAPUR 0231&2525868
CIVIL Hospitals MIRAJ 0233&222091 rs 95
Municipal Hospital MIRAJ 0233&2222327
Municipal Hospital SANGLI 0233&2372724
CIVIL Hospitals SANGLI 0233&2374652
CIVIL Hospitals SATARA 02162&237827
Cottage Hospitals KARAD 02164&222459
Primary Health Centre PALSHI 02171&256274
Primary Health Centre KOREGON 02363&220447
Primary Health Centre LONAD 02162&225132
Primary Health Centre BHILAVADI 02346&237079
Primary Health Centre PLUS 02346&226211
Primary Health Centre KAVATEMHAKAL 02341&222047
जवळचे स्थानक नाव पत्ता संपर्क क्रमांक
MIRAJ DADUKAKA BHIDE SANGALI 0233 2672788
SATARA RIMAND HOME SATARA 02162-23 8025